TuyetKy | Mỗi ngày 1 từ | Sống vui vẻ

A word - Hôm nay bạn học được từ gì?
Hôm nay/todayGood

/good/

The skirt is good

>>++

/hǎo/

裙子是好的

>>++

Approximation

/əˌprɑːk.səˈmeɪ.ʃən/

... One-third of his secretaryˈs job involves administrative tasks, such as photocopying documents and scheduling conferences.
A. Approximate
B. Approximating
C. Approximation
D. Approximately

a guess of a number that is not exact but that is close

>>++

Tốt

/tốt/

Cái váy này tốt.

>>++

Song

/sɑːŋ/

He felt so happy that he broke into song.

A usually short piece of music with words that are sung

>>++

Bài hát

/bài hát/

Bài hát này ca ngợi mùa xuân tươi đẹp.

>>++

歌曲

/gēqǔ/

唯有画眉鸟的鸣叫声打破了宁静。

>>++

노래

/nolae/

노래

>>++

/uta/

>>++

Inspiration

/ɪn.spəˈreɪ.ʃən/

someone or something that gives you ideas for doing something

The golden autumn light provided the inspiration for the painting.

>>++

Distance

/ˈdɪs.təns/

the amount of space between two places

Whatˈs the distance between Madrid and Barcelona/from Madrid to Barcelona?

>>++

距离

/jùlí/

马德里和巴塞罗那相距有多远?

>>++

Khoảng cách

/khoảng cách/

Khoảng cách giữa Madrid và Barcelona là bao nhiêu?

>>++

Hôm qua

Ngày mai